Alapszabályzat

SUZUKI LOVER CLUB

Alapszabály

I. Általános rendelkezések

1.) Az egyesület neve: Suzuki Lover Club
Rövidített neve: SLC

2.) Székhelye és címe: 2451 Ercsi, Budai Nagy Antal. u. 32.

3.) Működési területe: Magyarország

Alapításának ideje: 2015. március 20. napja.

Az egyesület a Magyar Köztársaság törvényeinek tiszteletben tartásával működik.

II. Az egyesület célja, tevékenységei

1.) Az egyesület célja:

A Magyarországon található, Suzuki autó- és motortulajdonosok társadalmi összefogásának megszervezése.

Az egyesület a fejlődése érdekében szabadidős és kulturális programok szervezése.

A lehető legjobb kapcsolat kialakítása és fenntartása a civil, társadalmi, és gazdasági szervezetekkel

Folyamatosan informálódni az egyesület tagjainak igényeiről, az egyesületet működését érintő problémákról és azok megoldásáról.

Mindenki számára vonzó egyesületi élet kialakítása, annak folyamatos fenntartása, a szervezet működése iránti érdeklődés felkeltése, ezen keresztül példamutatás a sikeres összefogás lehetőségének bizonyítására.

2.) Az egyesület tevékenységei:

Magán és jogi személyekkel, gazdasági társaságokkal, civil,- és társadalmi, valamint egyéb szervezetekkel, az egyesület céljaiban foglaltaknak megfelelően támogatás és együttműködés, valamint szükség szerint az érdekérvényesítésben való közreműködés.

Együttműködés más szervezetekkel a kölcsönösen eredményes tevékenység folytatása érdekében.

Rendezvények szervezése, ahol az egyénileg eltérő konkrét kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők.

Kulturális rendezvényein az egyesület alapvető célját, annak megvalósulása érdekében, sport és művészeti eszközökkel mutatja be.

Tömegrendezvényeit a hagyományoknak, szokásoknak és a tömegigénynek megfelelő programszerkezetben valósítja meg.

Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt hozhat létre. Az egyesület, vállalkozási tevékenységet csak másodlagos, a célok megvalósítását nem veszélyeztető mértékben végez.

III. Az egyesület tagjai

1.) Az egyesület egyéni tagokból áll.

2.) Az egyesület egyéni tagja lehet önkéntes alapon minden 18. életévét betöltött, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem álló magyar állampolgár, aki a tagsági jogviszony keletkezése fejezetében foglaltaknak megfelel.

3.) A tagság összetétele:

Egyéni tagok (továbbiakban tag): Aki ezen alapszabályban foglaltakkal egyetért, megvalósításukat aktívan és tevőlegesen támogatja, valamint teljesíti az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket, elfogadja az egyesület erkölcsi normáit és fizeti a tagdíjat.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

1.) A tag jogai:

a.) A közgyűlésen megjelenjen, ott felszólaljon, indítványt, javaslatot tegyen az egyesület működésére vonatkozóan.

b.) Részt vegyen a határozatok meghozatalában.

c.) Tisztségviselők választása, tisztségre történő megválaszthatóság.

d.) Tájékozódjon az egyesület tagságát érintő ügyekről, az egyesület ügyeinek állásáról, az egyesület vezetőinél, illetve az egyesület más szerveinél.

e.) Részt vegyen az egyesület tevékenységében és rendezvényein.

f.) Az egyesület részéről, illetve rendezvényein nyilvánosságra hozott adatok, információk, kiadványok használata, azok terjesztése.

g.) Véleményét, az egyesületen belül és azon kívül szóban vagy írásban, egyénileg vagy közösen kifejtse és azt a nyilvánosság elé tárja.

h.) Az egyesület erkölcsi és jogi védelmét élvezze minden esetben, amikor tagságával összefüggésben jogtalan hátrányok vagy megalapozatlan vádak érik.

i.) Pénzbeli, vagy más jellegű támogatást ajánljon fel és nyújtson.

j.) Tagszervezést végezzen, új tagok felvételére ajánlást, tegyen.

2.) Az tag kötelezettségei:

a.) Részt vegyen az egyesület közgyűlésén.

b.) Az alapszabályban és a Magyar Köztársaság törvényeiben foglaltak megtartása.

c.) A közgyűlés által megállapított tagdíj fizetése.

d.) A közgyűléseken hozott, tagokra nézve kötelező határozatok betartása.

e.) Az egyesületi tagságból származó etikai normák megtartása.

f.) Az ellene indult büntetőeljárás tényéről és eredményéről az egyesület elnökségét tájékoztassa.

g.) Az egyesület céljait és tevékenységét népszerűsítse, a rendezvények látogatottságát, résztvevők szervezésével növelje.

V. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

A tagsági jogviszony keletkezése:

A tagsági jogviszony a felvételt kérő írásbeli tagfelvételi kérelmének elfogadásával és az alapszabályban foglalt feltételek teljesítésével, valamint 2 tag ajánlásával jön létre.
Új tag felvételéről az egyesület elnöksége dönt, a belépési nyilatkozat kézhezvételét követő elnökségi ülésen, maximum 30 naptári napon belül.
A tagfelvétel kérdésében hozott döntésről az érintettet, a döntést követő nyolc napon belül írásban tájékoztatni kell.
Az elutasító határozat ellen – amelynek tartalmaznia kell az indokokat is – az érintett az egyesület közgyűléséhez panasszal élhet és kérheti a kérelem újra történő elbírálását. A panaszt írásban kell benyújtani az elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.
Tagsági jogviszony akkor keletkezik, ha a belépni kívánó az egyesületi alapszabályban foglaltakkal egyetért, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, a belépési nyilatkozat aláírásával ezt elfogadja és ennek alapján az egyesület elnöksége felveszi az egyesületbe.

A tagsági jogviszony megszűnése:

a.) A tag kilépésével. A tag, az egyesületből, az egyesület elnökéhez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

b.) A tagnak az egyesületből való kizárásával, ha az egyesületi tag az alapszabályban foglaltakkal és az egyesület érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki. A kizárási eljárást az elnökség bármely tagja kezdeményezheti a hozzá eljutott információk alapján. Az eljárás megindítását az elnökség egyszerű szótöbbséggel szavazza meg.

A kizárási eljárás alá vont tagot a kizárási javaslatról határozó közgyűlésre, igazolható módon meg kell hívni, oly módon, hogy a kizárási javaslatot is tartalmazó meghívót legkésőbb a közgyűlést megelőző tizenötödik napon kézhez kapja. A meghívás szabályszerűnek tekinthető akkor is, ha az arról szóló írásbeli értesítés kézbesítése az érintett érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg.
A tag kizárását az elnökség kezdeményezi a közgyűlésen, ami ellen az érintett védekezését előadhatja.
A kizárásról a közgyűlés indoklással ellátott határozattal, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.
A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a székhely szerinti megyei bíróságon megtámadhatja.

c.) A tag törlésével akkor, ha írásbeli felszólítás ellenére sem fizetett tagdíjat és a tartozása meghaladja az egy éves díj összegét, a törlésről az elnökség írásbeli határozatban értesíti a tagot. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

d.) A tag halálával.

e.) Az egyesület megszűnésével.

VI. Az egyesület szervezete

– Közgyűlés: Az egyesület legfőbb szerve

– Elnökség: Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség háromtagú.

– Számvevő: Az egyesület felügyelő és ellenőrző tevékenységet ellátó tisztségviselője.

VII. Közgyűlés

1.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az egyesület elnöke, vagy ügyvezető elnöke írásban, az ülést megelőzően legalább egy héttel korábban a tervezett napirendi pontok, feltüntetésével hívja össze.
Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha valamilyen ok, vagy cél azt megköveteli, a tagok 33%-a, vagy a Számvevő azt írásos beadvány formájában igényli, ha az elnökség a közgyűlés összehívásáról, határoz.

2.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása.

b.) a tagdíj megállapítása.

c.) az egyesület tisztségviselőinek megválasztása.

d.) az egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása

e.) az éves költségvetés meghatározása.

f.) az elnökség évi beszámolójának elfogadása.

g.) a számvevő éves beszámolójának elfogadása

h.) az egyesület tagjaira vonatkozó határozatok meghozatala.

i.) az egyesületi tag egyesületből kizárása.

j.) más egyesülettel való egyesülés kimondása

k.) az egyesület feloszlásának kimondása.

l.) rendelkezés az egyesület vagyonáról.

3.) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ide értve az éves beszámoló elfogadását is.
Titkos szavazást kell elrendelni, ha a szavazati joggal rendelkező jelenlevők legalább 20%-a az erre irányuló javaslatot támogatja.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
– Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül.
– A megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

4.) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok számának 50%-a plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az egyesület tagjai jogosultak az eredetileg meghirdetett helyen, az eredeti napirendi pontokkal, a meghirdetett idő után fél órával megismételt közgyűlést tartani. A megismételt közgyűlés határozatképes, amennyiben ezen jogkövetkezményekre felhívták a tagok figyelmét az eredeti ülésre szóló meghívóban, Ez esetben az alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen.

5.) A közgyűlésen a tagok tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási és indítványozási joggal vesznek részt.
A közgyűlések nyilvánosak azokon bárki részt vehet.

6.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá és két jelen levő tag hitelesít. A jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítő tagokat az elnök javaslatára a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg.

7.) Az elnök beszámol a közgyűlésen a közgyűlések között végzett tevékenységről.

VIII. Elnökség

1.) Az egyesület operatív, koordináló és képviseleti testülete.

2.) Az elnökség 3 tagból áll, amelynek vezetője az egyesület közgyűlése által választott elnök, további tagjai az egyesület közgyűlése által választott alelnök valamint titkár.
Az egyesület elnökségi tagjai (mivel az elnökkel együtt utalványozási jogot is gyakorolnak) olyan 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok lehetnek, akik nem állnak jogerős büntető ítélet hatálya alatt, nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától és nem állnak cselekvőképességüket kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az elnökség két közgyűlés közötti időben irányítja az egyesület tevékenységét.

3.) Az elnökséget a közgyűlés 4 évre, nyílt szavazás útján választja meg tagjai közül. Az elnökség határozatképes, ha legalább kettő tagja jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az elnökség hatáskörébe tartozik az egyesület képviselete mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörében.
Az elnökség ülései nem nyilvánosak. Az elnökségi üléseken a számadó tanácskozási joggal részt vehet. Az elnökség által létrehozott dokumentumokat bárki megtekintheti.

4.) Az elnökség feladata:

a.) Gondoskodik az egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről.

b.) Végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot belső munkamegosztás alapján.

c.) Gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról.

d.) Dönt két közgyűlés közötti időszakban, az egyesület ügyeiben, kivéve azokat, amelyeket az alapszabály, vagy más jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

e.) Az egyesület éves munkaprogramjának elkészítése.

f.) Két közgyűlés között az egyesület tevékenységének irányítása

g.) Gondoskodik az egyesület rendezvényeinek előkészítéséről, megszervezéséről, lebonyolításáról

h.) Felveszi, vagy törli a tagokat. A tagfelvételt a közgyűlésen utólagosan bejelenti, vezeti a tagnyilvántartást.

i.) A tagdíjfizetési kötelezettséget figyelemmel kíséri.

j.) A támogatókkal együttműködési megállapodást köt.

k.) Gazdálkodik az egyesület bevételeivel.

l.) Az egyesület iratait, a bevételi és kiadási bizonylatokat kezeli.

Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.
Az elnökség működési szabályzatát maga állapítja meg.
Az elnökség negyedévenként legalább egyszer ülésezik, az egyesületi tevékenység folyamatos biztosítására.

Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, hatályát, időpontját, a szavazati arányt.
A döntésekben nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a döntés alapján:
– Kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül.
– A megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

IX. Az elnökség tagjainak feladatai:

Elnök

– Önállóan képviseli az egyesületet.
– Elnököl a közgyűlésen, elnökségi üléseken.
– Összehívja az elnökségi ülést, a közgyűlést, gondoskodik az elnökség és a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról
– Utalványozási jogkört gyakorol.
– Vezeti az egyesület munkáját, dönt mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés és a elnökség kizárólagos hatáskörébe.
– Az egyesület iratait, a bevételi és kiadási bizonylatokat kezeli.
– Elkészíti az éves beszámolót, mérleget, munkatervet, költségvetési jelentést.

Alelnök
– Önállóan képviseli az egyesületet.
– Folyamatos kapcsolatot, együttműködést tart a hatóságokkal, az egyesület működését támogató szervekkel, intézményekkel.
– Feladatkörébe tartozik az egyesületet, illetőleg annak rendezvényeit támogató új kapcsolatrendszerek kiépítése.
– Biztosítja az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételeket.
– Utalványozási jogkört gyakorol.
– Ha az elnök időközben leköszönne, vagy tagsága bármilyen módon megszűnne, az egyesület ügyeit a legközelebbi közgyűlésig irányítja.

Titkár
– Feladatkörébe tartozik az egyesülettel kapcsolatos munka
– Elvégzi az egyesületen belüli szervezési feladatokat, valamint a megfelelő taglétszám biztosításának érdekében tevékenykedik.
– Az egyesület hírnöke, aki gondoskodik az egyesület életének, rendezvényeinek előzetes propagálásáról, illetve utólagos híranyagok, fotók, videók megjelentetéséről. Sajtószóvivői feladatot is ellát.

A tisztségviselők az egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, az egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A Magyar Köztársaság törvényei, a jogszabályok, az alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, kötelezettségek vétkes megszegésével az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem tölthet be az egyesületnél tisztséget az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Az egyesület tisztségviselője és közeli hozzátartozója számvevővé, tagjává nem választható.

Megszűnik a tisztségviselői megbízás:

a.) A megbízás időtartamának lejártával.

b.) Lemondással, amit az elnökség felé írásban kell benyújtani.

c.) A tagsági jogviszony megszűnésével.

X. Az egyesület számvevője

A számvevő az egyesületnek, az egyesület egészének felügyelő és ellenőrző választott tisztségviselője
Megválasztása és feladatkörének megszűnése azonos az elnökségre vonatkozó előírásokkal, mint ahogy a tisztségviselőre vonatkozó szabályok is az elnökségre vonatkozókkal azonosak.
A számvevő jogosult és egyben köteles rendszeres időközönként ellenőrizni az alapszabályban foglaltak betartását, a pénzügyi és gazdálkodási előírások érvényesülését.
Évente egy alkalommal jelentést tesz a közgyűlésnek.
Az általa feltárt súlyos hibák és hiányosságok esetén, indítványozza, kezdeményezi az elnökség, illetve a közgyűlés összehívását.
A számvevő az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vesz részt.

XI. Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület a közgyűlés által megállapított és a tagok által befizetett tagdíjból, a jogi és magánszemélyek felajánlásából, hozzájárulásaiból, a rendezvények, bevételeiből, a közgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretei között gazdálkodik.
Az egyesület a működési célok megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, alapítványokat hozhat létre, amelyekbe a befizetett összeget, az egyesületi célokra felhasználhatja.
Az egyesület gazdálkodási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

XII. A tagdíj

A tagok éves tagdíját az azokból adható kedvezmények körét és mértékét az Egyesület Közgyűlése állapítja meg,
Az éves tagdíj az az összeg, amelyet a tag tagdíjként fizet, és az alapján gyakorolja tagsági jogait.

XIII. Vegyes rendelkezések

1.) Az egyesület jogi személy.

Az egyesületet az elnök, illetőleg az alelnök önállóan jogosult képviselni. A bankszámla felett is e két tisztségviselő jogosult rendelkezni.
Az egyesület megszűnik

– Feloszlással, vagy ha más társadalmi szervezettel egyesül,
– feloszlatással
– illetőleg megszűnésének megállapításával.

Az egyesület bármely okból történő megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó pénzbeli és más vagyonával az egyesület közgyűlése jogosult rendelkezni oly módon, hogy azt az egyesület céljával hasonló célú alapítványnak adja át.

2.) Jelen alapszabályt az egyesület közgyűlése 2015. március 20.-én fogadta el.

A törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló KIM rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartásba vette.

Az egyesület elnöke

Egy Érzés Ami Összeköt..